UAB-Online, gevestigd aan de Vermogenweg 26a, 3641 SR Mijdrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

UAB-Online verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Op onze website:

– IP-adres

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

In onze organisatie:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Functie

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer (enkel voor klanten)

– CV’s en motivatiebreven (van sollicitanten)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@uab-online.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

UAB-Online verwerkt uw persoonsgegevens op basis van toestemming, uitvoering van overeenkomst, wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang. De verwerking van deze gegevens dient de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of ander marketing materiaal

– Marketing activiteiten en acquisitie

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Om (potentiële) klanten en potentiële werknemers te screenen op social media

– UAB-Online analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Capelle aan den IJssel (Nederland). Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

– UAB-Online verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

UAB-Online neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van UAB-Online) tussen zit.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

UAB-Online verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

UAB-Online maakt op de website gebruik van Cookies. Voor meer informatie over het gebruik van Cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door UAB-Online en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@uab-online.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

UAB-Online wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens bewaren en beveiligen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. UAB-Online neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Servicedesk via support@uab-online.com.

Versie datum Oktober 2022